Ein alternativer Text

GEGEVENSBESCHERMING

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht daarover, wat met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens, met dewelke u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie in verband met het thema gegevensbescherming kunt u ontlenen aan onze gegevensbeschermingsverklaring onderaan deze tekst.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens kunt u ontlenen aan het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds daardoor verzameld, dat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens, die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij het bezoek van de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een foutloze beschikbaarstelling van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gedrag als gebruiker.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op ieder ogenblik het recht kosteloos informatie te ontvangen in verband met de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien een recht om het verbeteren, het blokkeren of het wissen van deze gegevens te verlangen. Daartoe en in verband met verdere vragen rond het thema gegevensbescherming kunt u steeds onder het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen. Bovendien heeft u het recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde inspectiedienst.

Analyse-tools en tools van derden

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma´s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt normaal gezien anoniem; het surfgedrag kan niet naar u getraceerd worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daartoe vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring zullen wij u informeren in verband met de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina´s vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende de gegevensbescherming, evenals deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, met dewelke u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige gegevensbeschermingsverklaring verklaart, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze verklaart ook, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een bescherming zonder lekken van de gegevens voor de toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing in verband met de verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4
D-59846 Sundern

Telefoon: +49 (0) 2933 / 831-0
E-mail: sales@sks-germany.com

Verantwoordelijke dienst is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, o.d.).

Herroeping van uw toestemming in verband met de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming op ieder ogenblik herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping gebeurde, blijft onaangetast van de herroeping.

Recht tot het indienen van een klacht t bij de verantwoordelijke inspectiedienst

In geval van gegevensbeschermingsrechtelijke overtredingen heeft de betroffene een recht tot het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke inspectiedienst. Verantwoordelijke inspectiedienst in gegevensbeschermingsrechtelijke vragen is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat, in dewelke onze onderneming gevestigd is. Een lijst van de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunnen ontleend worden aan de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter nakoming van een contract, aan zich of aan een derde in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht verlangt van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen, indien dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als beheerder van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons doorstuurt, niet meegelezen worden door derden.

Informatie, blokkeren, wissen

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder ogenblik het recht op kosteloze informatie in verband met uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwering en ev. een recht op het verbeteren, blokkeren of wissen van deze gegevens. Hiertoe, evenals in verband met verdere vragen rond het thema persoonlijke gegevens kunt u op ieder ogenblik onder het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming benoemd. U bereikt hem onder e-mail: datenschutz@sks-germany.com

4. Nieuwsbrief

Rapidmail

Deze website gebruikt Rapidmail om nieuwsbrieven te verzenden. De aanbieder is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.
Rapidmail is een dienst die onder andere nieuwsbrieven kan verzenden en analyseren. De gegevens die u invoert bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de Rapidmail-servers in Duitsland.
Als u geen analyse door Rapidmail wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat daarvoor een specifieke link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Rapidmail data-analyse

Voor analysedoeleinden bevatten de e-mails die met Rapidmail worden verzonden een zogenaamde “tracking pixel”, die verbinding maakt met de Rapidmail-servers wanneer de e-mail wordt geopend. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend.
Verder kunnen we Rapidmail gebruiken om te bepalen of en op welke links in de nieuwsbrieven wordt geklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde trackinglinks waarmee uw klikken kunnen worden geteld.
Meer informatie over de analysefuncties van Rapidmail is te vinden op de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/ategorie/statistiken/.

Legale basis

Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagperiode

De gegevens die door ons zijn opgeslagen met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefverspreidingslijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrieflijst, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.
Zie voor meer informatie Rapidmail’s gegevensbeveiligingsinformatie op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

 

5. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina´s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden afgelegd en die uw browser opslaat.

De meeste cookies van dewelke wij gebruik maken, zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies slechts in afzonderlijke gevallen toestaat, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit, evenals het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatieprocedure of voor de terbeschikkingstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang aan het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina´s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt
 • besturingsysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang heeft
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Een samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG, die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of van voorcontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Indien u langs het contactformulier aanvragen aan ons laat toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van volgende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier vermelde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming op ieder ogenblik herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de herroeping gebeurden, blijft onaangetast van de herroeping.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens blijven bij ons, tot u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens wegvalt (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen, indien ze noodzakelijk zijn voor de oprichting, inhoudelijke vormgeving of verandering van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of van voorcontractuele maatregelen toestaat. Persoonlijke gegevens in verband met de gebruikmaking van onze internetpagina´s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is, om de gebruikmaking van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of de beëindiging van de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online-shops, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden, wanneer dit in het kader van de afhandeling van het contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste onderneming of de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdergaande overdracht van de gegevens gebeurt niet, resp. alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk heeft toegestemd met de overdracht. Een doorgave van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclame, gebeurt niet.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of van voorcontractuele maatregelen toestaat.

Sollicitaties

In ons sollicitatieportaal vindt u vacatures, op dewelke u door middel van een online-formulier kunt solliciteren. Met uw beslissing te solliciteren voor deze baan, stuurt u naast uw persoonlijke gegevens ook informatie door in verband met uw schoolse en beroepsmatige loopbaan. De verzending van alle documenten gebeurt op vrijwillige basis. De verwerking van de gegevens gebeurt bovendien voor de beslissing in verband met het tot stand brengen van een arbeidsverhouding volgens § 26 lid 1 BDSG-nieuw (Duitse nationale wet persoonsregistraties). [KS2]

Door de verzending van uw sollicitatiestukken per e-mail worden deze automatisch uitgelezen en geregistreerd in ons sollicitatiemanagementsysteem. Hierbij worden alle meegestuurde documenten (brief, curriculum vitae, getuigschriften en andere bewijzen) evenals de omvatte informatie opgeslagen.

Indien u uw sollicitatiestukken nog persoonlijk of met de post aan ons doet toekomen, digitaliseren wij deze eerst en registreren ze vervolgens eveneens in ons sollicitatiemanagementsysteem. De originele documenten sturen wij onmiddellijk aan u terug.

In geval van een succesvolle sollicitatie worden uw sollicitatiestukken opgenomen in het personeelsdossier. Indien uw sollicitatie niet succesvol was, bewaren wij deze tot 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure en vernietigen ze dan in overeenkomst met de gegevensbescherming. Indien wij uw sollicitatiestukken langer willen bewaren, zullen wij uw toestemming hiertoe afzonderlijk inwinnen.

6. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (Registreer No.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang aan de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te geven. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een betreffende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie vergaarde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De actuele link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, doordat u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie in verband met de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens en zetten de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten opgesteld worden, die informatie bevatten in verband met leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de pagina. Deze gegevens komen voort uit op de interesses gerichte reclame van Google, evenals uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet toegekend worden aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie op ieder ogenblik deactiveren langs de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen verbieden zoals weergegeven in het punt “Bezwaar tegen registratie van gegevens”.

7. Winspellen

Algemeen, organisator

Deelname aan de wedstrijd vereist toestemming voor de volgende deelnamevoorwaarden. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden. De organisator van de wedstrijd is SKS GERMANY (hierna ook “organisator” genoemd).

Voorwaarden voor deelname

Deelname staat open voor alle natuurlijke en wettelijk bevoegde personen die woonachtig zijn in de EU.

Daarnaast behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld

 • a) in geval van manipulatie in verband met toegang tot of uitvoering van de wedstrijd,
 • b) bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden,
 • c) in geval van oneerlijk gedrag, of
 • d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de wedstrijd.

Deelnameperiode, beëindiging

De start en duur van de prijsvraag (deelnameperiode) vindt u in de informatie over de betreffende prijsvraag (bijvoorbeeld op onze homepage en/of andere social media kanalen). Gebruikers kunnen binnen de aangegeven periode deelnemen aan de prijsvraag.

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de betreffende wedstrijd te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen. Dit geldt in het bijzonder voor elke reden die de prijsvraag zou verstoren of zou verhinderen om volgens plan te verlopen

Verloop van de wedstrijd, prijs

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald op de wijze zoals uiteengezet in de deelnamevoorwaarden, met uitsluiting van rechtsmiddelen. Als de wedstrijd aan een taak is gekoppeld, zullen alleen de deelnemers die de taak correct hebben voltooid, deelnemen aan de loterij.

Een wijziging of contante betaling van de prijs is uitgesloten. De winnaar wordt door ons met een privébericht op de hoogte gebracht. Indien de winnaar niet binnen tien (10) dagen reageert op de kennisgeving van de prijs, vervalt de prijs zonder vervanging.

Wedstrijden kunnen worden georganiseerd op verschillende social media platforms of kanalen. Voor meer informatie en voorwaarden voor het houden van een wedstrijd, verwijzen wij u naar de informatie op de respectieve evenementkanalen (sociale media, bijv. Facebook, Instagram)

Aansprakelijkheid

De organisator is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende agenten.

In het geval van een eenvoudige of licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen (“kardinale verplichtingen”), is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade bij het sluiten van het contract. Een essentiële contractuele verplichting wordt gegeven in het geval van verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, of op de naleving waarvan de contractpartner heeft vertrouwd of mocht vertrouwen. Aansprakelijkheid voor eenvoudige of licht nalatige schendingen van andere verplichtingen is uitgesloten.

Verplichte wettelijke regelingen zoals onbeperkte aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast door bovenstaande bepalingen.

Verder is de organisator niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de aantasting van de beschikbaarheid van de wedstrijdwebsite in geval van technische storingen en niet beïnvloedbare overmachtsituaties, evenals aanvallen van derden op de wedstrijdwebsite. De organisator zal echter al het mogelijke doen om de betrouwbaarheid en functionaliteit van de wedstrijdwebsite te waarborgen.

Verder garandeert de organisator niet dat de wedstrijdwebsite naar behoren zal werken op de computer van de betreffende deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd aan te passen, te wijzigen of te annuleren indien nodig.

Gegevensbescherming

Om deel te nemen aan de wedstrijd is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om deel te nemen aan de wedstrijd zijn gemarkeerd als een verplicht veld; Deelname zonder het verstrekken van de als verplicht gemarkeerde gegevens is niet mogelijk.

De deelnemer verzekert dat de door hem verstrekte persoonlijke informatie, in het bijzonder voornaam, achternaam en adres (e-mailadres), evenals alle informatie over leeftijd, waarheidsgetrouw en correct is.

De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder overeenkomstige wettelijke basis aan derden worden doorgegeven, noch voor gebruik aan derden ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld adresgegevens). Uitzondering hierop is de doorgifte aan bedrijven die de opdracht hebben gekregen om de prijsvraag uit te voeren, die de gegevens moeten verzamelen, bewaren en gebruiken voor het uitvoeren van de prijsvraag. De gegevens worden alleen verwerkt voor het uitvoeren van de wedstrijd.

Bij het winnen van een prijs stemt de winnaar in met de publicatie van zijn naam in de advertentiemedia die door de organisator worden gebruikt, door deze deelnamevoorwaarden te accepteren. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de exploitant en zijn sociale media platforms. Evenzo kunnen alle ingezonden bijdragen en/of inhoud door SKS worden gebruikt voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld advertenties), en in het bijzonder gepubliceerd worden. In dit verband verlenen de deelnemers de organisator het recht om bijdragen en / of inhoud voor reclamedoeleinden te gebruiken zonder enige tijd- en plaatsbeperking, zonder de auteurs te noemen, d.w.z. in het bijzonder om te reproduceren, publiceren, bewerken enz.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de wedstrijd is artikel 6 lid 1 letter b AVG. De gegevens van de deelnemers worden in het algemeen na afloop van de wedstrijd verwerkt en verwijderd binnen 3  maanden; Hieronder vallen niet de gegevens van winnaars, die kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de bovenstaande verklaringen, evenals gegevens die de organisator nodig heeft in het kader van een overeenkomstig gebruik van bijdragen en/of inhoud.

Bovendien zijn de bepalingen inzake gegevensbescherming van SKS GERMANY van toepassing, die op de website onder de link “Gegevensbescherming” kunnen worden opgeroepen. Als u vragen heeft over de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden niet effectief zijn of er een maas in de wet is, tast dit de werking van de overige bepalingen niet aan. De niet-effectieve of ontbrekende bepalingen zullen worden vervangen door een bepaling die het doel van het contract en de wettelijke bepalingen het dichtst benadert.

Plaats van jurisdictie / toepasselijk recht

Op geschillen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Als bevoegde rechtbank wordt, voor zover wettelijk toegestaan, de zetel van de organisator overeengekomen. Voor zover de deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of na deelname naar het buitenland verhuist, wordt als bevoegde rechtbank ook de vestigingsplaats van de organisator overeengekomen.

Contact

Indien je vragen hebt over de uitvoering van deze wedstrijd en/of de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens, neem dan contact op met de organisator. Contactmogelijkheden vindt u onder de link Impressum op de website van SKS GERMANY.

8. Onze sites bij sociale media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende sites bij sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken waarvan we gebruik maken, kun je verderop in deze tekst vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen je gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer je hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze sociale mediasites brengt allerlei verwerkingsprocessen met zich mee die relevant zijn voor gegevensbescherming.

Als je bent aangemeld bij je sociale media-account en onze sociale mediasite bezoekt, kan de beheerder van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan je gebruikersaccount. Je persoonlijke gegevens kunnen echter eventueel ook worden verzameld als je niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op je eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van je IP-adres.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin je voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kun je binnen en buiten de respectieve sociale mediasites op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen. Als je een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen dus eventueel verdere verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende sociale mediaportalen.

Wettelijke basis

Onze sites bij sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 punt f AVG. De analyseprocessen die worden gestart door de sociale netwerken kunnen zijn gebaseerd op een afwijkende wettelijke basis, die moet worden vermeld door de beheerders van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 lid 1 punt a AVG).

Verantwoordelijke en uitoefenen van rechten

Als je een van onze sites op sociale media bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de beheerder van het social media-platform verantwoordelijk voor het gegevensverwerkingsproces dat tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kun je je rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klachten) zowel tegenover ons als tegenover de beheerder van het betreffende sociale mediaportaal (bijv. Facebook) uitoefenen.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via onze sites bij sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op je eindapparaat totdat je ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van je gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Kijk voor meer informatie rechtstreeks bij de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kun je verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Meta. Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerking waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn/is wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Je kunt je advertentie-instellingen zelf aanpassen in je gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer details: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het ‘EU-VS Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover krijg je van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het ‘EU-VS Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover krijg je van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als je de LinkedIn advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het ‘EU-VS Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover krijg je van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active